Vedtægter 
(revideret og godkendt på ordinær generalforsamling 1. oktober 2019)

Vedtægter for foreningen Ballettens Venner
 
§ 1
Foreningens navn er Ballettens Venner. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2
Foreningens formål er at være samlingssted for alle balletinteresserede og at fremme interessen for ballet/dans som kunstart, historisk og aktuelt. Foreningens virke omfatter derfor al professionel scenedans. Foreningen afholder arrangementer for medlemmerne med bl.a. andet interviews, foredrag og film og vil søge adgang til prøver og forestillinger og overværelse af undervisning på blandt andet Det Kgl. Teater Balletskole. Herudover kan foreningen arrangere balletrejser og give støtte til personer inden for den professionelle danseverden og til initiativer med relation til ballet/dans som kunstart.

§ 3
Som medlem kan optages enhver med interesse for foreningens formål.

§ 4
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af indtil 7 medlemmer. Formanden og de øvrige medlemmer, der alle er på valg hvert år, vælges på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv og holder møde i henhold til udsendt dagsorden, når formanden finder det ønskeligt, eller når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst 3 andre medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Beslutninger tages til referat, der godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde og underskrives af referencen og formanden. Ved formandens forfald indtræder næstformanden i formandens sted og udøver alle formandens pligter og beføjelser ifølge vedtægterne.

§ 5
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 6
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober med en dagsorden, der skal omfatte:
 
Valg af dirigent
Beretning om foreningens virke i det forløbne år
Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent
Valg af formand
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor
Eventuelle forslag
Eventuelt
 
Forslag fra foreningens medlemmer skal være bestyrelsen i hænde inden 1. august for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling.

§ 7
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning og skal afholde snarest muligt efter, at mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer har afgivet skriftlig og begrundet begæring her om til bestyrelsen.

§ 8
Indkaldelse til en generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel i foreningens nyhedsbrev eller ved en anden skriftlig meddelelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal ledsages af dagsorden. Beslutninger på en generalforsamling tages ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer, se dog paragraf 11. Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og referenten.

§ 9
Foreningens regnskab går fra 1. august til 31. juli. Det påhviler bestyrelsen inden 1. september at udarbejde regnskab for det foregående regnskabsår og overgive regnskabet til revisor. Kontingent forfalder 1. august med seneste betalingsdag 15. august. Ved indmeldelse efter 1. februar betales halvt årskontingent for tiden frem til 1. august.

§ 10
Foreningen tegnes af formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 11
Beslutning på en generalforsamling om foreningens opløsning, herunder hvorledes der skal forholdes med foreningens midler, kræver tiltrædelse af mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Opnås dette flertal ikke, men mindst halvdelen af de afgivne stemmer er for forslaget, indkalder bestyrelsen, hvis forslaget opretholdes, til en ny generalforsamling, der skal afholdes senest en måned efter den første, og hvor beslutning kan træffes med tiltrædelse af mindst halvdelen af de afgivne stemmer.
Ved afstemninger om forslag om foreningens opløsning i henhold til stk. 1, kan der stemmes ved fuldmagt.
Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 2. oktober 2012 til ikrafttræden ved ordinær generalforsamling 2013 til afløsning af de vedtægter, der blev fastsat i 2002 ved sammenlægning af foreningerne Den Danske Balletklub og Den Kongelige Ballets Venner, og som blev ændret ved generalforsamlingsbeslutning i 2006.

København, den 1. Oktober 2019
 
Som bestyrelsesmedlemmer
Formand Hanne Outzen
Næstformand, Carolina Lohfert Praetorius
Judith Larsen, kasserer
Benedikte Paaske
Vibeke Wern
Pia Stilling
Erling Eliasson

 
 

Ballettens Venner er også at finde på Facebook - Følg os her

Ballettens Venner

Kontakt

Kontortid: Tirsdag kl. 15-17 (dog ikke i skoleferier) Tlf: 21 94 68 91

Bestyrelsesformand Hanne Outzen

Centervejen 2F, 1 sal, 3230 Græsted Telefon: 45 85 15 80 Mobil: 21 94 68 91 info@ballettens-venner.dk

Mailadresse

info@ballettens-venner.dk

Kasserer Judith Larsen

Fændediget 24, st.tv, 4600 Køge Mobil: 40 88 11 66 info@ballettens-venner.dk

Post adresse

Ballettens Venner, c/o Det Kgl. Teater Postboks 2185, 1017 København K